عوارض سفاکلر

موارد مصرف سفاکلر سفاکلر یک داروی باکتروسیدال می باشد و دارای فعالیت ضد میکروبی مشابه با سفالکسین می باشد اما گزارش شده است که علیه باکتری های گرم منفی مثل اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیا، ناسیریا گنوره آ و پروتئوس میرابیلیس و مخصوصاً هموفیلوس آنفولانزا فعالیت بیشتری دارد. علیه بعضی گونه های هموفیلوس آنفولانزا تولید کننده بتالاکتاماز…

Read More