عوارض اسپیرونولاکتون

اسپیرونولاکتون SPIRONOLACTONE نام های تجاری اسپیرونولاکتون : aldactone , alatone , laractone نام لاتین: spironolactone نام فارسی: پاسپیرونولاکتون مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: دیورتیک نگهدارنده پتاسیم ، کاهنده فشـار خون‌، تشـخیص هیپر آلدوسترونیسم اولیه‌، ضد هیپوکالمی اشکال دارویی: F.C. Tab: 25mg Scored F.C. Tab: 100mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: آنتاگونیست رقابتی آلدوسترون‌، افزایش دفع آب و…

Read More