عوارض آمینوسالیسیلیک اسید

موارد مصرف آمینوسالیسیلیک اسید این دارو، همراه با سایرداروهای ضد سل، به عنوان جایگزین داروهای انتخاب اول در درمان سل مقاوم به این داروهای مصرف می شود. مکانیسم اثر آمینوسالیسیلیک اسید این دارو شبیه پارا آمینو بنزوئیک اسید( PABA ) است و دارای باکتریواستاتیک می باشد. به نظر می رسد این دارو به طور رقابتی…

Read More