عوارض آبسیکسی مب

موارد مصرف آبسیکسی مب آنژین ناپایدار،سکته قلبی،پیشگیری از ترمبوز بعد از استنتینگ مکانیسم اثر آبسیکسی مب مهارکننده گلیکوپروتئین 2b/3a فارماکوکینتیک آبسیکسی مب شروع اثر: سریع: تجمع پلاکتی در عرض 10 دقیقه به کمتر از 20% پایه می رسد طول اثر: تا 72 ساعت توزیع: Vd: 0.07 L/kg اتصال به پروتئین: عمدتاً به گیرنده های GP…

Read More