عوارض دارو ترانیل سیپرومین

ترانیل سیپرومین TRANYLCYPROMINE نام های تجاری ترانیل سیپرومین : parnate نام لاتین: tranylcypromine نام فارسی: ترانیل سیپرومین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مـهارکننده مونو آمین اکسـیداز (MAOI) ضـدافسـردگی‌، ضدپانیک‌، پروفیلاکسی سردرد عروقی و استرس اشکال دارویی: قرص Tab: 10mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: تشکیل پیوند کوالان غیرقابل برگشت با محل‌های فعال آنزیـم MAAO از طریق تبدیل…

Read More