موارد مصرف آسبوتولول

در فشار خون و تاکی آریتمی کاربرد دارد
عوارض آسبوتولول

مکانیسم اثر آسبوتولول

بتا-1 بلوکر است

فارماکوکینتیک آسبوتولول

شروع اثر 1 تا2 ساعت
جذب دهانی 40%
مدت اثر12 تا 24 ساعت

منع مصرف آسبوتولول

بلوک درجه 2 و3 قلبی،شوک،نارسایی قلبی

عوارض جانبی آسبوتولول

خستگی،افت فشار،برادی کاردی

تداخلات دارویی آسبوتولول

عدم مصرف همزمان:
Ceritinib; Floctafenine; Methacholine; Rivastigmine

سایر تداخلات مهم:
Alpha/beta agonists (direct acting); Alpha2-agonists; Amifostine; Dronedarone; Ergot derivatives; Grass pollen Allergen extract; Obinutuzumab

هشدار ها آسبوتولول

در سایکوز،راینود،پسوریازیس،میاستنی گراو و بیماریهای عروق محیطی با احتیاط مصرف شود

توصیه های دارویی آسبوتولول

قطع ناگهانی آن توصیه نمیشود و سبب تاکی کاردی ریباند میشود
در فردیکه به علت آسم یا COPD نتواند سایر بتابلوکرها را مصرف کند با احتیاط میتوان اسبوتولول را امتحان کرد